Ruski prazniki: preteklost in sedanjost. Knjiga o ruskih tradicajah in praznikih.

23,00 

ikona b1

Priročnik je namenjen vsem ljubiteljem ruskega jezika, ki vas zanimajo navade in običaji v ruski kulturi, upodobljeni v mozaiku ruskih praznikov.

Knjiga je zbornik besedil z bogato zgodovinsko, zemljepisno in kulturno vsebino, ki zajema koledarje stare Rusije, reforme ruskih koledarjev, ruske praznične obrede in navade, prve sovjetske praznike in praznike v sodobni Rusiji.

Vsakemu izmed tekstov sledijo vprašanja, ki se osredotočajo na splošno razumevanje prebranega, in vaje, namenjene širjenju besednega zaklada, preverjanju razumevanja ruskih besed, ponavljanju besedišča, razvijanju besedotvornih spretnosti ali utrjevanju ruske slovnice. Priročnik vsebuje tudi dodatno snov za branje in seznam prazničnih dni v sodobni Rusiji. Namenjen je učencem ruskega jezika, ki obvladajo ruščino v obsegu prve certifikatne ravni.

Пособие адресовано тем, кого интересуют традиции и обычаи русской культуры, нашедшие своё отражение в мозаике российских праздников.

Пособие представляет собой сборник текстов, содержащих познавательный материал исторического и страноведческого характера о календарях Руси, о календарных реформах, о русских праздничных обрядах и традициях, о первых советских праздниках и праздниках современной России. После каждого текста даны вопросы, ориентированные на общее понимание прочитанного, и упражнения, направленные на расширение лексического запаса, проверку понимания значения слов, повторение лексики текста, на развитие навыка словообразования или на закрепление грамматического материала. Пособие содержит также дополнительные материалы для чтения и список праздничных дней современной России. Предназначено иностранным учащимся, владеющим русским языком в объёме I сертификационного уровня.

Št. strani: 136

23,00 

Deli s prijatelji

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email